İbrahim Hakkı Tohumcu
1973, Kars

Sultanbeyli Gelişiyor, Değişiyor. Bu gurur hepimizin.

1973 yılında Kars’ta doğdu. İlk ve orta okulu Kars’ta, liseyi İstanbul’da tamamladı. 1998 yılında memuriyet hayatına başladı. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. , Kırıkkale Belediyesi, Ankara İl Özel İdaresi ve İstanbul İl Özel İdaresi emrinde muhtelif kadrolarda görev yaptıktan sonra 2014 yılında Sultanbeyli Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü emrinde Gider Şefi olarak görev yaptı. 2016 Yılında Mali Hizmetler Müdürlüğüne atanan İbrahim Hakkı TOHUMCU iktisat fakültesi mezunu olup evli ve bir çocuk babasıdır.

Müdürlük Faaliyetleri

Belediyemizin gelirlerini, vergilerini, yasaların tanımış olduğu imkanlar ölçüsünde tahsiline çalışarak tahsilatı çabuklaştırmak, teknolojiye uygun olarak ilan reklam, eğlence, çevre temizlik, emlak vergileri ve harcamalara katılım payı ihbarnamelerini düzenlemek, belediye gelirlerini artırmakla görevlidir. Ödemelerle ilgili prosedür, hak ediş ve hesap kontrollerini yapmak, Maliye Bakanlığı ile gerekli yazışmaları, ödeme ve tahakkukları takip etmek, sistemli bir şekilde sonuçlandırmak ve Belediyemizin borçları ve alacakları hakkında gerekli mali analizleri yaparak üst yönetime sunmak da Mali Hizmetler Müdürlüğünün görevleri arasındadır. Ayrıca Müdürlüğümüz Belediyemizce yapılan ödemelerin muhasebeleştirilerek arşiv de saklanması her yıl ve Sayıştay denetimine hazır hale getirmeyi üstlenmiş bulunmaktadır. Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediyemizin giderlerini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve devlet harcama belgeleri yönetmeliğine uygun olarak tahakkuk eden harcamaların tediye işlemlerini yapar ve çalışan personelin maaş ve ücret ödemeleri ile ilgili kayıtları tutar. Belediyemizin bütçesini hazırlar, aylık hesap cetvellerini çıkararak Belediye Encümeni’nin tasdikine sunar. Belediyemizin gelir, tahakkuk ve tahsilini sağlar, yıl sonunda kesin faaliyetlerini çıkararak Belediye Meclisi’nin tasdikinden sonra Sayıştay’a sunar.

Mali Hizmetler Müdürlüğü Faaliyetleri

Dahili Numaralar
Evrak Takibi: 1556
Muhasebe: 1147