Aydın Güven Terzioğlu
1987,Trabzon

Sultanbeyli Gelişiyor, Değişiyor. Bu gurur hepimizin.

Aydın Güven Terzioğlu, 1987 yılında Trabzon’da doğdu. İlkokulu Trabzon’da, orta ve lise eğitimini Sultanbeyli’de tamamladı. 2009 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2015 yılında Gebze Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden, “Çok Hisseli Parsellerde İmar Planı Uygulaması: Sultanbeyli Örneği” konulu tez ile yüksek lisansını tamamladı. Halen Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmektedir. 2009 yılı Ağustos ayında Sultanbeyli Belediyesinde göreve başlamıştır. Görev süresi boyunca Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüklerinde Kontrol Mühendisliği, Harita Şefliği ve İmar Uygulama Şefliği görevlerinde bulunmuştur. 2019 yılında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü görevine atanan Aydın Güven Terzioğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

Müdürlük Faaliyetleri

Kentsel Dönüşüm Şefliği Görevleri

a) Sultanbeyli Belediye Başkanlığının amaçlanan, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Belediye sınırları içerisinde yapı kontrol çalışmalarının aksamadan yürütülmesini takip etmek.

b) İlçe sınırları içerisinde yapı ruhsatı alınmasından itibaren yapının ve fenni sorumluluğunu alan yapı denetim firmasının yapıyı ruhsat ve eklerine uygun olarak yaptırmasını arazide kontrol etmek.

c) Ruhsatsız, ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapı, yapı sahibi, müteahhidi ve fenni mesulü hakkında mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli yasal işlemleri yapmak.

d) 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu kapsamında yapı denetim şirketlerine ait işyeri teslim tutanaklarını, seviye tespit tutanaklarını, hakkedişleri, temel üstü vizelerini, iş bitirme belgelerini, iş deneyim belgeleri, yıl sonu seviye tespit tutanaklarını onaylamak ve sicil belgelerini düzenlemek.

e) Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan ve kullanılması fen bakımından uygun görülen yapılara iş bitirme tutanağı düzenlenmesine müteakiben 3194 sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği doğrultusunda yapı kullanma izin belgesi düzenlemek.

f) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na istinaden kat mülkiyeti kurulmak üzere proje ve suret tasdiki yapmak.

g) Yıkılacak derecede tehlikeli binalar ve metruk haldeki binalarla ilgili gerekli yasal işlemleri yaparak kamunun sağlık ve selametini tehlikeye düşürecek durumların oluşmasını engellemek.

h) 06.03.2014 tarih ve 1658 sayılı bakanlık oluruna istinaden 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında riskli yapı tespitleri neticesinde hazırlanan raporların incelenip onaylanması işlemleri, gerekli yasal işlemlerin yürütülmesi.

i) Ruhsata tabi olmayan tadilatlar ve tamiratlar için dilekçeyle yapılan müracaatları inceleyip 3194 sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümlerince dilekçeye cevap vermek ve yerinde kontrol etmek.

j) Yazılı dilekçeleri değerlendirmek, yerinde tespit yaparak neticeye ulaştırmak.

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

İskan Şefliği Evrak Listesi

%100 Seviye Tutanağı Evrak Listesi

%100 Seviye Yıl Sonu Tespit Tutanağı

İskan Dilekçe Örneği

28 Madde İskan Dilekçe Örneği

Standart Hakediş Evrak Listesi

İskan Müracaat Formu

Bina İçi Elektronik Haberleşme Kontrol Tutanağı

Kazan Dairesi Kontrol Tutanağı

Kentsel Dönüşüm Rıhtım Muafiyeti Dilekçesi

Standart 95-5 Kapak

Kazan Dairesi Kontrol Tutanağı

Standart Hakediş Evrak Listesi 95-5 İş Bitirme Belgesi

Kalıp ve Taşıyıcı Kalıp İskelesi Kurulumu Kontrol Tutanağı

Yangın Güvenlik Raporu